Amelyore Sante Kominotè2019-08-12T11:26:03+00:00

Amelyore Sante Kominotè

fòmasyon

Konsiltasyon
& Teknik
Asistans

Networking
& Kowalisyon
Building

Amelyore Sante Kominotè

fòmasyon

Konsiltasyon
& Teknik
Asistans

Networking
& Kowalisyon
Building

Amelyore Sante Kominotè

fòmasyon

Konsiltasyon
& Teknik
Asistans

Networking
& Kowalisyon
Building

Travay ansanm pou yon kominote ki an sante

Moun yo gen plis siksè nan fè chanjman ki dire lontan sante lè kominote yo sipòte mòd vi an sante. Nan Family Nutrition Program ofri kou edikasyon sou nitrisyon gratis pou Floridyen ki elijib pou SNAP yo epi travay ak patnè lokal yo pou sipòte opsyon manje ak bwason ki bon pou sante ak opòtinite pou aktivite fizik nan kominote yo.

fòmasyon

FNP ofri fòmasyon ak sesyon enfòmasyon gratis pou tout moun ki sèvi moun ki gen resous limite, epi ki enterese fè chanjman ki an sante nan òganizasyon yo oswa nan kominote yo. Pwogram fòmasyon yo ka adapte pou satisfè bezwen gwoup la.

Atelye pratik pou pwofesè, lidè kominotè, ak volontè ki sipòte lekòl ak jaden kominotè. FNP patnè ak ekstansyon UF / IFAS ak ekspè lokal yo ofri resous, rezo, ak pi bon pratik.

Kontak pou plis enfòmasyon ak dat kap vini nan zòn ou an:

Jeannie Nesesè
Espesyalis Sistèm Manje Leta yo
jnecessary@ufl.edu

Fòmasyon anplwaye sou chanjman fasil nan kafeterya a ba-a-pa koute ka ankouraje chwa ki an sante ak diminye fatra.

Kontak pou plis enfòmasyon ak dat kap vini nan zòn ou an:

Angelika Keene
Espesyalis Sante Piblik
angelika.keene@ufl.edu

Seri fòmasyon gratis pou founisè edikasyon pou timoun piti ki enterese nan sipòte abitid ki an sante nan gadri ak nan sant edikasyon pou timoun piti. Sijè yo enkli manje ak bwason ki an sante, aktivite fizik, tan ekran, ak manje tibebe. Satisfè kondisyon an fòmasyon pou la Florida ECE Recognition.

Kontak pou plis enfòmasyon ak dat kap vini nan zòn ou an:

Julia Sanchez
Espesyalis Sante Piblik Eta a
julia.sanchez@ufl.edu

Jwenn yon kontak lokal
Jwenn yon kontak lokal

Konsiltasyon & Asistans teknik

Vle fè yon chanjman an sante nan òganizasyon ou a oswa nan kominote a, men ou pa sèten ki kote pou kòmanse? Yon espesyalis FNP ka ofri resous, estrateji ak asistans avèk pwochen etap yo. FNP bay konsèy pou patnè toupatou nan eta kote pwojè yo ka travay pi byen nan chak kominote epi kòman pou sipòte siksè yo. Aprann plis pa konekte ak FNP nan zòn ou an.

Nou te ede ak:

 • Lekòl ak Kominote Gardens
 • Chanjman Vending Healthy
 • Règleman òganizasyon nan lekòl yo, nan espas travay yo ak nan plis ...
 • Inisyativ Farm to School
 • Koneksyon ak Pwodiktè Manje Lokal yo
 • Healthy School oswa Early Education Childhood Center Recognition

Rezo & Building Kowalisyon

Pi gwo enpak lan kapab reyalize lè gwoup ak òganizasyon yo travay ansanm epi pataje enfòmasyon. FNP patisipe nan kolaborasyon dinamik atravè eta a ak nan nivo lokal yo pou atake pwoblèm konplèks ki afekte rezidan Florid yo. Lè yo konekte founisè sèvis ki pa Peye-pwofi yo, sèvis sosyal yo, òganizasyon ki baze nan kominote yo, gouvènman lokal yo ak enstitisyon akademik yo, FNP sipòte opòtinite pou devlope objektif komen ak apwòch inovatè.

Kèk egzanp kowalisyon FNP te dirije oswa patisipe nan:

 • Konsèy Policy Manje
 • Komite volan Plan Sipò Konte a (CHIP)
 • Kowalisyon Prevansyon Obezite yo
 • Kowalisyon Sekirite Pyeton yo
 • Patnè ensekirite Manje ak Gwoup Rezo
Jwenn yon kontak lokal

Resous gratis

Klike sou imaj ki anba yo pou telechaje

Resous Edikasyon Nitrisyon

Yon lis kourikoulòm edikasyon sou nitrisyon gratis pou jèn yo.

Florida Wellness Way toolkit

Yon gid pou biznis Florid yo ankouraje sante anplwaye nan travay la.

Crunch Toolkit

Konsèy pou òganize yon evènman Crunch Florid nan lekòl ou a pou ankouraje Mwa Nasyonal Farm nan Lekòl la nan mwa oktòb la.

Grandi Aprann ti liv

Yon gid konplè pou kòmanse ak kenbe jaden lekòl ou a.